(VIDEO) A început ședința Consiliului Local Pitești! Peste 40 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Astăzi, 25 martie, de la ora 15:00 s-a întrunit în ședință ordinară, Consiliul Local Pitești.

Pe ordinea de zi sunt peste 40 de proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere şi a unor contracte de închiriere teren aparţinând domeniului public al municipiului Piteşti, ocupat de construcţii provizorii, autorizate în condiţiile legii, situate în staţiile de transport public local de călători.

4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a III-a)”.

5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare locuri de joacă pentru copii”.

6. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea HCL nr. 60/28.01.2016, privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, cu modificările și completările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în consiliul de Administrație al Clubului Sportiv ”Fotbal Club Argeș”.

8. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 5/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate de SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL.

10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea ”Construire locuință P+1E unifamilială, locuință P+1E duplex și împrejmuire” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dumitru Brătianu nr. 6L.

11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea ”Construire trei locuințe P+1E și împrejmuire” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Brătianu nr. 6K.

12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent planului elaborat pentru introducerea în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției ”Construire hale producție și depozitare cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, în prelungirea străzii Depozitelor, DN 7.

13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a  Regulamentului Local de Urbanim aferent acestuia pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției ”Hală depozitare și împrejmuire teren” pe imobilul situat în extravilanul municipiului Pitești, Tarlaua I, DN 7 în prelungirea str.Depozitelor (zonă centură Pitești – Bascov).

14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ,,Casa Tâmpeanu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.38, județul Argeș, înscris în cartea funciară nr.86184- C1-U8.

15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Pitești a contribuției proprii a Școlii Gimnaziale ”Ion Pillat” din Pitești, în cadrul proiectului ”E - SPER - Stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia”, SMIS 139770.

16. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea anexei nr. 13 la H.C.L. nr. 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green SA.

17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnico economice aferentă obiectivului de investiții ”Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr.35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală)” – Zid de sprijin și amenajări exterioare pentru Sala Polivalentă Municipiul Pitești.”

18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 81/25.02.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Filarmonicii Pitești.

19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 82/25.02.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a conscursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești.

20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 47/10.02.2021, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.

21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25, bl.1 ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL.

22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Restaurant, piscină și terasă evenimente sezoniere P+1E2r” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Digului nr.52.

23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Construire clădire cu locuințe colective și spații comerciale la parter, împrejmuire teren și organizare șantier” pe terenul situat în intravilanul Municipiului Pitești, bulevardul Republicii nr. 222B (fost nr. 226).

24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind privind conferirea Diplomei de fidelitatenunta de diamant.

26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.

27. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 99/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

28. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 246/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii.

29. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr.223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

30. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr.100/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

31. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Pitești.

32. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Instituției Avocatului Poporului-Biroul Teritorial Pitești a unui spațiu, cu destinația de sediu.

33. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea asocierii Municipiului Pitești cu alte unități administrativ teritoriale în scopul constituirii asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică pentru serviciul de transport public local ”ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI”.

34. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management în vederea încredințării managementului Filarmonicii Pitești.

35.Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020.

36.Raport privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafeţe de teren situată în Municipiul Piteşti, Aleea Vasile Goldiș, nr.2.

37. Raport privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafeţe de teren situată în Municipiul Piteşti, strada Balotesti, nr.72C.

38. Raport privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafeţe de teren situată în Municipiul Piteşti, str. Balotesti, nr.74.

39. Raport privind reglementarea situației juridice a unui teren situat în str. Izvorului nr.19, municipiul Pitești.

40. Raport privind aprobarea criteriilor de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, solicitate de către partidele politice pentru sedii de partid și birouri parlamentare.

41. Raport privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unor suprafeţe de teren situate în Municipiul Piteşti, punctul ,,Tancodrom”.

42.Informarea privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Pitești în anul 2020.

43.Diverse

 

Pentru persoanele interesate ședința poate fi urmărită AICI .