Se fac angajări la Primăria Bradu!

Primăria comunei Bradu angajează consilier achiziții publice clasa I, grad profesional asistent, pentru Compartimentul Achiziții Publice.

Proba scrisă va fi desfășurată în data de 23 noiembrie, ora 10:00, dosarele de înscriere fiind depuse cel mult până la data de 9 noiembrie. Selecția dosarelor de concurs se va face până la 16 noiembrie.


Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere:

- formular de înscriere
- CV, model european
- copie act identitate
- copie diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări sau perfecționări
- copie e diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării fucției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate
- copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei
- copia adeverinței care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
- cazier judiciar
- declaratie pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică


Condiții de participare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu științelor administrative, juridice sau economice
- certificat de absolvire curs în domeniul achizițiilor publice acreditat în condițiile legii
- vechime în specialitatea studiilor necesare exeercitării funcție publice, minimum un an