Se caută sudor la Costești!

UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I (sudor) în cadrul Serviciului sere spatii verzi salubritate întreținere străzi trotuare.

 

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) si condiții specifice:
a)sa aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice:
– Studii medii /generale (calificare în meseria de sudor)
– Vechime : minim 9 ani


Examenul consta în doua etape :
– Proba scrisa în data de 29.04.2021, ora 10:00;
– Proba interviu în data de ,03.05.2021, ora 14:00.


Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 20.04.2021 iar selecția dosarelor va fi în data de 26.04.2021.

 


Dosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat casatorie ( daca este cazul);


Actele prevazute la lit. b)-h) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Bibliografia în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat I (sudor) din cadrul Serviciului sere spatii verzi-salubritate –întretinere străzi trotuare ;