Se caută contabil la ClubulSportiv „Real Bradu“ !

Primăria comunei Bradu angajează contabil în cadrul Clubului Sportiv „Real Bradu“.

 

Condiții:
- nivelul studiilor – superioare cu diplomă de licență în domeniul economic, administrativ;
- vechime în muncă – minimum 7 ani.

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 25 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
- 27 martie 2019, ora 10:00: proba interviu/proba practică.

 

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Bradu, telefon 0248.279.412, interior 212.