Scrisoarea anuală a primarului municipiului Câmpulung (II)

Stimată doamnă / Stimate domnule,

În conformitate  cu  prevederile H.G. nr. 1723/2004, art.5, vă comunicăm principalele activităţi de interes public desfăşurate în  anul precedent, aprobate de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 32/25.04.2019.
Mulţumindu-vă pentru sprijinul acordat administraţiei publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2019:


 
 Finanţări nerambursabile 


În anul 2019, municipiul Câmpulung a demarat implementarea celor 4 proiecte depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) II care vor contribui la modernizarea infrastructurii şcolare, rutiere precum şi a reţelor de apă potabilă şi canalizare menajeră: 
# „Reabilitare pod șoseaua naţională a municipiului Câmpulug (DN 73,KM 45+030)”  în valoarea de 963.720 lei;
# „Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN 800) din municipiul Câmpulung” în valoare de 6.632.697 lei;
# „Reabilitare staţia de epurare (linia apei)”, în valoare de 13.289.510 lei;
# „Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung” în valoare de 4.228.310 lei.
S-a continuat implementarea proiectului „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a municipiului Câmpulung” ID 103450, proiect finanţat prin POCU, AXA 4.2  şi în care au fost realizate următoarele activităţi împreună cu cei patru parteneri:
- au fost finalizate 7 cursuri de formare profesională cu 138 de absolvenţi şi alte 3 cursuri sunt în derulare;
- au fost realizate 37 de contracte de subvenţie cu angajatori care au angajat persoane din grupul ţintă aflate în căutarea unui loc de muncă.
De asemenea, în anul 2019 au fost implementate 2 contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020:
# „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Argeş, Teleorman şi Călăraşi la servicii medicale de urgenţă” cod SMIS 125357, în valoare de 3.013.649,64 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung.
# „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Argeş, Teleorman şi Călăraşi” cod SMIS 125358, în valoare de 169.737,23 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung şi 51.461,36 lei – beneficiar Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung. 


Proiectele au fost depuse în cadrul apelului lansat de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, pentru proiectele nefinalizate Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiţii 8.1.
Proiectul pentru „Reabilitarea sistemului de iluminat public al municipiului Câmpulung”, cod SMIS 127042, în valoare de 5.802.833,50 lei, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public, a trecut de etapa verificării capacităţii administrative şi a eligibilităţii, trecând în etapa verificării tehnice şi financiare. Proiectul îşi propune modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu un consum redus de energie electrică.


Cu deosebită stimă, 
Primar, Ioan-Liviu ŢÂROIU