Profesorii, obligaţi să-și ia toate cele 62 de zile de concediu într-un an

Profesorii vor fi obligați să-și ia toate cele 62 de zile de concediu într-un an, potrivit unui ordin semnat de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, care este supus dezbaterii publice în perioada 5-15 februarie. Ministerul Educației a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ. Potrivit acestui ordin, directorii şcolilor, inspectorii din România și profesorii vor trebui să-şi planifice concediile din timp şi să le efectueze în timpul vacanţelor şcolare.
Astfel, programarea celor 62 de zile de concediu la care personalul didactic are dreptul pe parcursul unui an calendaristic trebuie să se facă până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

În plus, profesorii sunt sfătuiți să-ți ia aceste zile de concediu în timpul vacanțelor copiilor, când nu sunt obligați să fie la cursuri. Decizia ar fi motivată de faptul că multe cadre didactice nu beneficiază pe parcursul anului de toate zilele de concediu, zilele rămase fiind plătite din bugetul Ministerului Educației.

 

 

Prevederile ordinului supus dezbaterii publice
Iată care sunt prevederile ordinului Ministerului Educației privind efectuarea de către personalul didactic a concediului de odihnă:

"Art. I Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 13 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (7), se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă psihopedagogică beneficiază de concediu de odihnă conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc șase alineate, alineatele (4), (5), (6), (7), (8), şi (9) cu următorul cuprins:

„(4) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor;


(5) Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ va întreprinde măsurile necesare ca întregul personal de predare şi de conducere din cadrul unităţii de învăţământ să efectueze concediul de odihnă în perioada vacanţelor şcolare, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.

(6) Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat;

(7) Rechemarea din concediul de odihnă se face în scris, în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, de către:

a) director pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și CJRAE/CMBRAE;

b) inspectorul școlar general pentru directori/directori adjuncţi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, CJRAE/CMBRAE şi inspectori şcolari;

c) ministrul educației naționale pentru inspectori şcolari generali/inspectori şcolari generali adjuncţi/directori ai caselor corpului didactic.

(8) La nivelul unităţilor de învățământ se întocmesc evidenţe distincte ale tuturor rechemărilor din concediul de odihnă, având obligația transmiterii acestora lunar la inspectoratul școlar, cu analiza cauzelor care au generat întreruperea concediului.

(9) Inspectoratul școlar, prin compartimentul audit, are obligația verificării anuale a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă și a concediilor neefectuate, urmând ca în termen de cel mult 60 de zile de la finalizarea verificărilor să transmită rezultatele verificării la Ministerul Educației Naționale, Compartimentul Audit Intern.”

Art. II Direcţia Generală Management Strategic şi Politici Publice, Direcția Generală Învățământ Secundar Superior şi Educație Permanentă, Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcţia Generală Economică, Compartimentul Audit Intern din cadrul Ministerului Educației Naționale inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar și CJRAE/CMBRAE duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I".