Primăria Costești: Examen de promovare în funcția publică de conducere vacantă

Primăria Orașului Costești organizează examen de promovare în funcția publică de conducere vacantă. Vorbim despre un post de Sef Birou impozite si taxe locale, clasa I, gradul II.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi , respectiv 40 de ore pe săptămână. Data desfășurării probei scrise 18.01.2021, ora 10:00 și locul organizării probei scrise: Primăria orașului Costești, Strada Victoriei, nr.49.

 

Conditii de participare la examenul de promovare în funcție publică de conducere vacantă, pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ functionarii publici, sunt următoarele:
– să fie numiți într-o functie publică din clasa I;
– să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei de conducere de sef birou – minim 5 ani;
– să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
– să fie absolvenți cu diploma și master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– sa nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în conditiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei orașului Costești, Strada Victoriei, nr. 49 la Compartimentul de resurse uamne tel 0248672320, de la data 18.12.2020 pâna la data de 06.01.2021.
Data desfășurării interviului – data si ora vor fi comunicate ulterior , conform art.56 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere depus de către candidati în vederea participării la examenul de promovare , va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administratiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ;

Actele mai sus mentionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însotite de documente originale si se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografia stabilita pentru examenul de promovare este după cum urmează:

1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I si II ale Părții a VI-a OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare;
6. HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările si completarile ulterioare;
8. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea 554/2004 privind contenciosului administrativ, cu modificărle si completarile ulterioare;

 

Atribuțiile stabilite în fișa postului:

– Coordonează, îndrumă și răspunde de acțiunile de constatare, stabilire, urmărire si încasare a impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice si juridice din cadrul Compartimentului urmărire si încasare Impozite si taxe locale si Compartimentului constatare impunere persoane fizice si juridice – si executări silite;
– ia masuri si raspunde pentru organizarea, rationalizarea si simplificarea muncii in cadrul biroului prin generalizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;
– raspunde de rezolvarea, in limitele competentei stabilite a cererilor sau le indruma spre rezolvare organelor in drept;
– organizeaza si stabileste conditiile de desfasurare a actiunilor de control fiscal care atesta veridicitatea datelor inscrise in declaratiile de impunere de catre contribuabili;
– organizeaza si raspunde de activitatea de executare silita a contribuabililor persoanei fizice si juridice cu obligatii fiscale restante precum si activitatea de stingere a creantelor fiscale prin alte modalitati;
– indruma, coordoneaza si raspunde de activitatea de executare silita, organizeaza cand este cazul, ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate, solicitand eventual si valorificarea acestora in conditiile legii;
– organizeaza si raspunde de activitatea de primire si inregistrare a cererilor privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale;
– ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, in competenta biroului taxe si impozite locale;
– organizeaza si raspunde pentru activitatea, atat pe compartimente cat si pe fiecare lucrator din subordine;
– urmărește și răspunde de elaborarea corespunzătoare și termenele stabilite a studiilor, analizelor, informărilor, rapoartelor și celorlalte lucrări sau acțiuni cuprinse in programele de activitate sau dispuse de conducerea unității;
– Documentele emise de către birou vor fi semnate obligatoriu de către șeful biroului impozite si taxe, exceptând documentele tip în care nu este prevăzută această semnătura;
– Face propuneri, in conditiile legii pentru stabilirea si modificarea cuantumului de impozite si taxe locale si speciale datorate de persoanele fizice si juridice;
– asigură și răspunde de respectarea disciplinei în muncă de catre personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului de ordine interioară, luând în acest scop măsurile ce se impun;
– în limitele componentelor stabilite de conducerea unității,reprezintă compartimentul pe care îl conduce în relațiile cu agentii economici, instituțiile publice și persoanele fizice;
– urmareste si verifica activitatea profesionala a lucratorilor din cadrul compartimentelor pe care le conduce, ii indruma si sprijina in scopul sporirii operativitatii, capacitatii si competentei lor in indeplinerea sarcinilor incredintate;
– asigura si raspunde de cunoasterea reglementarilor legale specific domeniilor de activitate ale fiecarui compartiment, organizeaza si urmareste documentarea de specialitate a personalului din subordine;
– repartizeaza pe salariati subordonati, sarcinile si corespondenta ce revin compartimentelor respective, dand indrumarile corespunzatoare pentru solutionarea acestora;
– verifica, semneaza si vizeaza dupa caz, potrivit competentelor stabilite de conducerea primariei, lucrarile si corespondenta efectuate de personalul din subordine;
– intocmeste fisele de evaluare individuale ale acestora, pana la nivelul competentei pe care o are;
– respecta Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului orasului Costesti;
– Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;
– Raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor , informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
– Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;
– Urmareste si asigura transmiterea in timp util a raspunsurilor la relatiile solicitate de instantele judecatoresti, organelor cu activitate jurisdictional, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara;
– Raspunde de arhivarea, integrarea dosarelor constituite in activitatea proprie si predarea acestora spre pastrare la compartimentul de arhiva;
– Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale, aferente activitatilor pe care le coordoneaza;
– Urmareste si ia masuri, conform legislatiei in vigoare, in vederea asigurarii recuperarii creantelor ce provin din activitatea Serviciului de Colectare si Transport Gunoi;
– Anuleaza chitantele emise de Compartimentul Taxe si Impozite – Casierie pentru incasarea creantelor bugetului local cu mentiunea ANULAT pe cele doua chitante in original si semnatura;
– Zilnic verifica chitantele eliberate si raportul de încasari;