Primăria Costești- Comunicat privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional


Începând cu data 1 august Primăria orașului Costești prin Direcția de Asistență Socială a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 lei/an școlar. 

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate au fost următoarele:

- să aibă domiciliul/reședința pe raza orașului Costești;
- venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1115 lei;
- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Pentru anul școlar 2020-2021 cererile au putut fi depuse de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 1- 9 septembrie la sediul Direcției de Asistență Socială – UAT orașul Costești însoțite de următoarele acte doveditoare:

- acte de identitate ale membrilor familiei/reprezentant legal (original și copie);
- documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției/dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
- dovada înscrierii la grădiniță/școală;
- certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
- certificat de deces părinte în original și copie (unde este cazul);
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
- hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor (după caz);
- hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului/copiilor în cazul părinților divorțați sau despărțiți în fapt;
- alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz);

Totodată pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art.4 alin. (5), O.U.G nr.133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020-2021.

După evaluarea cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare, Direcția de Asistență Socială va înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Argeș. 

Sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului.

De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul de telefon: 0248/672320, interior 111.