Primăria Bogați angajează!

Primăria comunei Bogați angajează pe perioadă nedeterminată consilier achiziții publice clasa I, grad profesional debutant, pentru Compartimentul administrație și stare civilă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 24 februarie și trebuie să conțină:
- formularul de înscriere
- CV
- copie act de identitate
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
- copie carnet de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator  pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate
- cazier judiciar
- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acestuia.


Condiții specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: economic, inginerie civilă, juridic sau administrativ.