Post vacant la Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea!

Administrația Națională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea a făcut anunțul eliberării postului de şef birou – Biroul Promovare Investiţii, Urmărire Investiţii – sediu A.B.A. Argeş – Vedea.

CITEȘTE ȘI ... ATENȚIE PITEȘTENI! 30.000 dintre dumneavoastră figurați cu gunoiul neplătit!

Condiții de angajarare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Vorbim despre un post ocupat pe o perioadă nedeterminată.