Orașul Costești - Taxe și impozite 2021!

La începutul acestei luni, Consiliul Local al orașului Costești s-a întrunit într-o ședință extraordinară privind modificarea și completarea HCL nr.74/15.12.2020 în ceea ce privește stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.


Astfel, au fost hotărâte următoarele:

Se modifică și se completează HCL nr.74/15.12.2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, după cum urmează:

- Pentru persoanele juridice care nu au actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei este de 5% asupra valorii impozabile
- Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, și a impozitului pe mijloacele de transport, datorat/e pe întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal 2021, se acordă o bonificație de 10%, conform art.462 alin (2), art.467 alin. (2) și art. 472 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Se modifică și se completează Anexa nr.1 la HCL nr.74/15.12.2020,după cum urmează:

- La CAPITOLUL II- IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI, se introduce un nou rand care va avea urmatorul cuprins: Art.459 alin.(3), COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2021 - 0,3%
- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, DEPORTAȚI, DEȚINUȚI POLITICI, PARTICIPANȚI LA REVOLUȚIA DIN 1989, MILITARI, VETERANI, URMAȘII EROILOR MARTIR se modifica si va avea urmatorul cuprins: “clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază."
- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, ALTE SCUTIRI se modifica si va avea urmatorul cuprins: “clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie”;
- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, ALTE SCUTIRI se modifica si va avea urmatorul cuprins: “mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral."
- La “Facilitati fiscale-Scutiri”, ALTE SCUTIRI,  la art.456, alin.(1), dupa litera x) se introduce o noua litera, litera y), cu urmatorul cuprins: “clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizaţiilor sindicale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement"