Burse pentru elevii din Argeș! Vezi programul județean


Consiliul Județean Argeș anunță programul județean de burse pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019/2020.

Bursele reprezintă o formă de sprijin material, atât pentru stimularea și recompensarea performanței școlare a elevilor, cât și unele măsuri privind protecţia socială. Bursele se acordă elevilor cu domiciliul în județul Argeş, înscriși în clasele VI-XII (clasa a V-a absolvită), la cursurile de zi ale anului şcolar curent, într-o unitate de învăţământ de pe raza județului Argeş, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Cuantumul unei burse acordate este de 200 lei/lunar.

Criterii generale de acordare a burselor:
 

- BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor din ciclul gimnazial si liceal care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației
 
- BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor din ciclul gimnazial și liceal proveniți din familii defavorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie: – respectiv 632 lei net;

b) Prin excepție de la alin. a) în cazul familiilor monoparentale, veniturile nete lunare pe membru de familie să nu depăşească 75% din salariul minim net pe economie, respectiv 947 lei net; .

c) Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

d) Au promovat anul școlar anterior cu cel putin media 8,50 si media 10 la purtare

e) Nu absentează nemotivat mai mult de 10 ore la diferite discipline de învăţământ.

f) Nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.

 
- BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor orfani care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) Au promovat anul şcolar anterior cu cel putin media 8,50 si media 10 la purtare;

b) Nu absentează nemotivat mai mult de 10 ore la diferite discipline de învățământ- elevi.

c) Nu este eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.

 d) Nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte ajutoare financiare de la Consiliul Judeţean Argeș.

Dosarele privind acordarea burselor de ajutor social se depun la Registratura instituţiei până la data de 31 Octombrie 2019.