Bradu: Ajutor de încălzire. Cererea se depune începând cu 15 octombrie

Primăria Comunei Bradu anunță că, pentru sezonul rece 2019 - 2020, acordarea ajutoarelor pentru încălzire se va face pe baza unui dosar depus la sediul Primariei Comunei Bradu – Compartimentul Asistenta Sociala, începând cu data de 15 octombrie.

 


 

Beneficiari:


- familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 750 lei pe membru de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi - cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;

 


 

Tipuri de ajutoare:


Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se definesc in functie de sistemul de incalzire utilizat si se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat:
- ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, denumit in continuare ajutor pentru energie electrica;
- ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale;
- ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.
Perioada de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei este cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator.

 


 

Conditii de acordare:


Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza Cererii si a declaratiei pe propria raspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de actele doveditoare.
Cererea se depune de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, care poate fi:
- proprietarul locuintei;
- persoana care a instrainat locuinta pe baza unui contract cu clauza de intretinere;
- titularul contractului de inchiriere;
- alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;
- reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.


In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:
- incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;
- incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

 

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutor pentru incalzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale. De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, se va verifica daca acestea au fost declarate.

ATENTIE! Nedeclararea corecta a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum si a bunurilor mobile si imobile detinute, constituie contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).


Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului.

 


LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

 PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE
În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI
 

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 


PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ
 
În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

 

 


 


Lista documentelor utilizate:


➢ Cerere-declaratie pe propria raspundere;
➢ Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului ( adeverinta  de rol,contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie,etc.);
➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, certificat nastere pentru minori);
➢ Certificat de casatorie;
➢ Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;
➢ Adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);
➢ Talon alocatie de stat sau adeverinta de la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Judetului Arges cu mentiunea daca beneficiaza de alocatia de stat;
➢ Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon alocatie de plasament din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon alocatie de sustinere din luna anterioara depunerii cererii;
➢  ➢ Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;
➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decat cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor de incalzire a locuintei conform OUG 70/2011, eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului in care acestea isi au domiciliul sau resedinta;
➢ Talon autoturism, daca este cazul.


Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Nota:


➢ Persoanele care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale vor atasa la cererea-declaratie pe propria raspundere si o xerocopie dupa ultima factura de gaze.
➢ Persoanele care folosesc pentru incalzirea locuintei energie electrica vor atasa la cererea-declaratie pe propria raspundere si o xerocopie dupa ultima factura la energie electrica.
  In cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, se efectueaza anchete sociale obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii urmatoarele aspecte :
solicitantii nu detin alta forma de incalzire;
din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale;
solicitantii detin contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectand conditiile contractului.


 
Tipizate
➢ Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
➢ Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);


 
Program de Lucru:


➢ Luni si Marti – 9:00 – 12:00
➢ Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00