Admiterea la Universitatea Piteşti! TOATE DETALIILE!
Admitere_2016_cu_conditii.pdf(416.19) Download  
CALENDARUL_ADMITERII_LA_STUDII_DE_LICENTA.pdf(571.87) Download  

Universitatea Piteşti anunţă demarerea înscrieriilor pentru studiile universitare 2016. Sursata.ro vă prezintă toate informaţiile de care aveţi nevoie. Citeşte aici ce trebuie să conţină dosarul fiecărui candidat, care este calendarul examenelor şi care sunt condiţiile de admitere ale fiecărei facultăţi!

CONȚINUTUL DOSARULUI CANDIDATULUI

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt :
a)    dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs);
b)    fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1 );
c)    2 fotografii tip buletin;
d)    diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă  (se exceptează absolvenţii promoţiei 2016 care pot prezenta adeverinţa dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
-    copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei ); în adeverința eliberată de înstituțiile de învățământ, se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
-    adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
-    copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;
e)    foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată);
f)    copii nelegalizate după diplome și foi matricole;
g)    adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
h)    certificat de naştere (copie legalizată);
i)    aviz medical eliberat de medicul de familie;
j)    chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
k)    acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul).
l)    candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.
m)    Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs
atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.

Vezi in atasamentele PDF calendarul examenelor şi condiţiile de admitere!

De asemenea, puteti accesa site-ul Universităţii Piteşti.