Admitere Școala de Poliție Câmpina 2020: Când au loc examenele

Înscrierile pentru admiterea la Școala de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina încep luna aceasta, când se desfășoară și probele eliminatorii.

Examenul are loc în luna ianuarie a fiecărui an, însă admiterea constă în mai multe etape pe care candidații trebuie să le parcurgă, mai devreme, pentru a putea susține în ianuarie probele de la sediul Școlii de Poliție. Procesul este împărțit în activități care trebuiesc efectuate de candidați pe plan local, (la departamentul Resurse Umane al Inspectoratele de Poliție Județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în funcție de zona de reședința a candidaților), iar abia după parcurgerea acestor etape locale, candidații declarați apți pentru a merge mai departe vor putea susține probele examenului de admitere la sediul Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.

Pregătirea pentru probele teoretice și fizice ale Examenului de Admitere începe însă cu mult înainte de a parcurge etapele pentru înscriere și recrutare, astfel încât candidații să aibă suficient timp pentru parcurge și învață materia necesară, cuprinsă în tematica oficială.

Conform informațiilor furnizate de Școala de Poliție de la Câmpina, după încheierea testării psihologice desfășurată la Inspectoratele Județene de Poliție din teritoriu, numărul total al candidaților rămași în cursă este de 4.060, dintr-un total de 765 locuri scoase la concurs (5,3 candidați/loc).

Când încep înscrierile la Școala de Poliție Câmpina în ianuarie 2020

Înscrierea candidaților (declarați APT la Etapa I) și eliberarea legitimațiilor de concurs va avea loc la sediul Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Campina, în perioada 10 – 11 ianuarie 2020.

Candidații care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declarați “apt” psihologic și medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) se înscriu la sediul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, potrivit calendarului/graficului de admitere ce va fi publicat, prezentând documentele solicitate.

Atenție, data limită pentru depunerea cererii de înscriere a fost 15 noiembrie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2020.

Acte necesare pentru înscrierea la admitere la Școala de Poliție Câmpina, sesiunea ianuarie 2020 Pentru înscrierea candidaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI) la sediul instituției de învățământ pentru care au optat sunt necesare următoarelor documente:

-cartea de identitate sau pașaportul (în original);

-diploma de bacalaureat;

- foaia matricolă a studiilor liceale (în original).

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) o fotografie color 9×12 cm;

h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Criterii de admitere la Școala de Poliție Câmpina în ianuarie 2020

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii laAcademia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”;

m) inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;

n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Când au loc probele de admitere la Școala de Poliție, sesiunea ianuarie 2020

10-11 ianuarie 2020- Înscrierea candidaților și eliberarea legitimațiilor de concurs vor avea loc la sediul școlilor de poliție

12-17 ianuarie 2020: se vor susține probele eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanțelor fizice), conform graficelor stabilite de instituţiile de învăţământ.

19 ianuarie 2020: Proba scrisă va consta într-un test grilă la limba română și o limbă străină (engleza sau franceza).

 

 

Sursa: libertatea.ro