2017 - Ajutorul de deces se va mări

Cuantumul ajutorului de deces urmează să fie mai mare decât în prezent, conform unui proiect de act normativ publicat zilele acestea în dezbatere publică.
Dacă acest proiect va fi aprobat, ajutorul de deces va crește cu câteva sute de lei.
Mai exact, dacă până acum asigurații sau pensionarii beneficiau de suma de 2.681 de lei, în timp ce membrul de familie primea 1.341 de lei, mărirea ajutorului va însemna că asigurații sau pensionarii vor primi 3.131 de lei, iar membrii de familie ai acestora vor primi 1.566 de lei.
Cine beneficiază de ajutorul de deces?
Conform legii, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, persoana care va primi acest drept poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Dacă este vorba despre decesul unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar, cel care primește ajutorul este asiguratul sau pensionarul, rudă cu persoana decedată. În acest caz, suma de bani primită reprezintă jumătate din cuantumul precizat mai sus, adică 1.341 de lei (1.566 de lei, după intrarea în vigoare a legii bugetului pe 2017).

De unde obții ajutorul de deces?

Deși ajutorul se suportă din bugetul asigurărilor sociale, plata se face de către angajator, în cazul decesului următorilor asigurați (sau al unui membru de familie al acestora).
Ajutorul se plătește de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj în cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie al acestuia.

Plata se face de către casa teritorială (sau sectorială) de pensii în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului (sau al unui membru de familie al acestuia).

Acte necesare la obținerea ajutorului de deces:
cerere-tip;
certificat de deces (original şi copie);
act de identitate al solicitantului (original şi copie);
acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

Sursa Avocat.net